a) Tenzij door andere overeenkomst, gelden volgende voorwaarden voor al onze offerten en/of aan ons gegeven opdrachten en/of uitgevoerde werken en/of gedane leveringen en/of aanneming van werk en/of door ons geleverde prestatie, niets uitgezonderd. Eigen voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden zijn niet van toepassing, ook indien door ons niet uitdrukkelijk verworpen of tegengesproken.

b) Tenzij ander beding is de C.M.R. – conventie toepasselijk.

Art. 1: Vorming van het contract

1.1. Elke offerte van ons uitgaande verbindt ons slechts na definitieve aanvaarding der opdracht, dit is als de schriftelijke bevestiging wordt overgemaakt omtrent prijs, bijzondere voorwaarden en aanvangsdatum. Een offerte vervalt automatisch bij gebreke van akkoord binnen de 8 dagen. Uitdrukkelijk wordt bedongen dat de uitvoering tevens afhankelijk wordt gesteld van onze bijkomende schriftelijke goedkeuring van werf, werkterrein, uitvoeringsdatum en termijn.

1.2. De opdrachtgever heeft als plicht, schriftelijk, alle mogelijke inlichtingen te verstrekken, zowel wat betreft de te behandelen goederen, plaats van Iaden en lossen als van te volgen wegen. 1.3. Onze prijzen zijn berekend op goed te bereiken en te berijden resp. te bevaren plaatsen te land en te water. De terreinen waarop ons materieel zich in het kader van een opdracht begeeft, moeten voldoende verhard zijn en een stabiele ondergrond hebben om een normale verplaatsing en opstelling van ons materieel toe te laten. Blijkt achteraf dat hieraan niet werd voldaan dan mogen wij de hierdoor ontstane meerkosten aan de opdrachtgever doorrekenen. Bovendien draagt de opdrachtgever het risico voor alle schade, beschadiging of verlies tengevolge van onvolledige of verkeerde inlichtingen. Dit geldt ook bij onjuiste of onvolledige opvolging van door ons verstrekte inlichtingen. Dit houdt ook in dat de klant elke schade aan ons of aan gelijk welke derde (zoals bv. door breuk, goederenschade, tijdverlies door herstelling, wachttijden…) op zich neemt en onmiddellijk zal betalen.

Art. 2: Wijzigingen – prijsherzieningen

2.1. Wij verbinden ons slechts tot de overeengekomen opdracht zodat elke wijziging, aanpassing en bijkomend werk een nieuwe overeenkomst uitmaken, zonder aan de vroegere verbintenissen te raken.

2.2. In zulke gevallen van wijziging, aanpassing en/of bijkomend werk mogen wij onze prijzen aanpassen.

2.3. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in werkdagen : voor werk op zaterdagen, zondagen en feestdagen hebben wij het recht onze tarieven aan te passen.

2.4. Bij onjuiste inlichtingen van de opdrachtgever wordt minimaal de overeengekomen prijs aangerekend, met een supplement voor overwicht. Alle bijkomende kosten en lasten komen afzonderlijk ten laste van de opdrachtgever.

Art. 3: Uitvoering – vertraging – onderbreking

3.1. Zonder voorafgaandelijke bevestiging gebeuren de werken onder uw leiding en toezicht. Wij bepalen zelf de volgorde van de door ons uit te voeren opdrachten. Data en/of termijnen worden niet gegarandeerd. Het vooraf of tussentijds verstrekken van inlichtingen omtrent de uitvoeringsdatum geschiedt zonder dat daaruit enige gehoudenheid of aansprakelijkheid voor ons voortvloeit.

3.2. Wij hebben het recht om ons bij de uitvoering van een opdracht te bedienen van alle door ons ernstig geachte middelen van transport en montage, desnoods in afwijking van wat de opdrachtbevestiging specificeert.

3.3. Ingeval van ongewettigde verbreking door de klant van een overeenkomst, afgesloten hetzij telefonisch, hetzij per fax, schriftelijk of anderszins, zelfs ingeval van loutere ‘principe’ bestelling forfaitair een schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van minimaal 50% berekend op de som bij overeenkomst bepaald, hetzij op het vijfvoudige van een voorheen bepaalde dagprijs.

3.4. In zulk geval alsook bij verdaging van de opdracht, tengevolge van gelijk welk feit – overmacht of toeval niet uitgesloten – is de klant verplicht alle kosten en schade (o.a. van stilstand van materieel) onmiddellijk te vergoeden.

3.5. Wij zijn nooit gehouden tot enige boete door vertraging of anderszins.

3.6. Mocht blijken dat de uitvoering van de opdracht – uit welke oorzaak dan ook, alleen met een groot risico voor personeel en/of materieel zou kunnen geschieden resp. afgemaakt worden – zulks uitsluitend ter onzer beoordeling – dan mogen wij annuleren en het reeds uitgevoerde deel in verhouding tot het geheel aanrekenen.

Art. 4: Risico’s

4.1. Uitdrukkelijk wordt onze verantwoordelijke voor elke schade of vertraging tengevolge van overmacht uitgesloten. Alle door overmacht ontstane extra kosten komen ten laste van de klant. Overmacht is ondermeer: a) Oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, quarantaine, oproer, sabotage, staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, ziekten. b) Slechte weersomstandigheden, storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang. C) Brand, explosies, verzakkingen, instorting, inwatering, dooibarelen. d) Sluiting der grensposten, oponthoud in stations of toldiensten.

4.2. Conventioneel wordt tevens bepaald dat onvoorzienbare defecten aan het materieel nodig voor de opdracht alsook ziekte van ons personeel of schade en verlet tengevolge van daden van derden niet ten onzen laste kunnen gelegd worden.

4.3. Ingeval van verhuring wordt het materieel uitsluitend verhuurd voor opdrachten volgens voorschriften en eisen eigen aan het in verhuring gegeven materieel. De huurder is algeheel en alleen verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen bij enig ongeval of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks uit de verhuring voortvloeiend, of zelfs veroorzaakt door loutere detentie of gebruik.

Art. 5: Verzekeringen

5.1 Behoudens ander beding zal de cliënt de waren verzekeren tegen alle risico’s van vervoer en/of behandeling en bepaaldelijk: diefstal, beschadiging bij lading, lossing, vervoer, montage, behandeling, verlies, brand, zonder dat deze lijst beperkend is. De cliënt zal hiervan een geldig bewijs aan ons voorleggen. In ieder geval zal een afstand van verhaal ten onzen gunste steeds een essentiële voorwaarde zijn.

5.2. Op speciale aanvraag van de klant kan de afsluiting van een bijzondere verzekering door ons worden bewerkt. Deze zal de klant afzonderlijk worden aangerekend. Indien in zulk geval, het bedrag van de schade hoger blijkt te zijn dan de waarden ons schriftelijk opgegeven, dan blijft de klant zijn eigen verzekeraar voor het excedent.

Art. 6: Verhaal

6.1. Art. 30 van de C.M.R.-conventie (19 mei 1956) is van toepassing op zichtbare en onzichtbare verliezen en beschadigingen. Overeengekomen wordt dat elke klacht aangaande schade aan derde, aan gebouwen enz. evenals gebrekkige uitvoering der opdracht per aangetekend schrijven uiterlijk beginnen de 2 dagen na uitvoering aan ons dient betekend te zijn. Ter gelegenheid van de uitvoering zal de cliënt de werkbon ondertekenen en alle opmerkingen hierop aanbrengen.

6.2. De cliënt doet afstand van elk verhaal tegenover ons, onze aangestelden en onderaannemers voor wat betreft aansprakelijkheid i.v.m. laden, vervoer, beschadigingen onderweg, gebeurlijke ongevallen of herstellingen, het lossen van goederen en meer algemeen alle schade in verband met het uitvoeren der opdracht ontstaan.

Art. 7: Betalingen

7.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar ter zetel van ons bedrijf. Innings- en verdisconteringkosten van cheques of wissels zijn ten laste van de client.

7.2. Het enkel niet betalen van de facturen op de betalingsdatum doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest van 1,5% per maand lopen, ten titel van schadeloosstelling voor immobilisatie van het kapitaal.

7.3. Het enkel niet betalen van de factuur 14 dagen na de vervaldag maakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een uitdrukkelijke forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag eisbaar, met een minimum van 1.500 fr. Deze is bestemd ter dekking van administratieve en andere kosten.

Art. 8: Geschillen

8.1. Ondanks andersluidend beding is het Belgisch recht van toepassing op al onze contracten.

8.2. De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd wat betreft geschillen aangaande het bestaan en de interpretatie en het uitvoeren van de contracten en de inning der facturen.

8.3. Zo echter partijen akkoord gaan, worden de geschillen met betrekking tot contract of enig beding hierbij, aan arbitrage onderworpen. De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel zal één scheidsrechter aanduiden voor zover het bedrag van het geschil de 500.000 fr. niet overtreft; voor bedragen hoger dan 500.000 fr. in geschil stelt elke partij binnen de 14 dagen na aanmaning door de wederpartij, een zelfgekozen scheidsrechter aan. De beide aldus gekozen scheidsrechters bepalen op hun beurt een derde scheidsrechter. Bij gebreke aan overeenstemming in dit verband wordt de derde scheidsrechter door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel aangesteld.

This post is also available in: Engels Frans